Skip to main content

Palvelut

Lue lisää

Nuohkon tarjoamat sosiaalihuoltolain alaiset palvelut

Ammatillinen tukihenkilötyö

Nuohkon ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta arjenhallinnassa ja oman toimintakyvyn ylläpidossa. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista tukityötä, joka koostuu ohjauksellisista keskusteluista, luovista ja toiminnallisista tapaamisista sekä tuesta erilaisille asiointikäynneille. Palvelussa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia verkostoja esimerkiksi liittyen harrastuksiin. Palvelu räätälöidään ja suunnitellaan nuoren tarpeiden mukaan ja se toteutetaan nuoren omassa tutussa toimintaympäristössä.

Nuohkon palvelut on tarkoitettu erityisesti lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea ja ohjaamista peruskoulun tai ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Palvelun tavoitteet määritellään yhdessä nuoren, hänen perheensä, koulun ja sosiaalitoimen kanssa.

Palveluun kuuluu koulunkäynnin tukeminen sekä yhteydenpito opetuksen järjestäjään. Tukihenkilötyö tapahtuu pääosin lapsen/nuoren omassa elinympäristössä. Toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä vahvistaa ja ylläpitää vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Perhetyö

Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin suunnitelmallista ja tavoitteellista tukemista. Perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyötä tehdään perheen kotona ja se voi sisältää esimerkiksi keskusteluapua ja tukea arjen eri toiminnoissa. Sitä voi olla esimerkiksi tuki koulunkäyntiin tai harrastuksiin.

Lastensuojelun jälkihuolto

Nuohkon tarjoama jälkihuolto on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja opastusta sijoituksen päätyttyä. Tavoitteena on auttaa nuorta löytämään paikkansa yhteiskunnassa ja tukea nuorta itsenäistymään. Nuorta tuetaan mm. koulunkäynnin ja opiskelujen suorittamisessa, talouden hallinnassa, harrastuksen käynnistämisessä sekä harjoittelemalla arjen hallintaa. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle.

Palvelussa hyödynnetään olemassa olevia verkostoja tukemaan nuoren itsenäistymistä. Palvelu räätälöidään yhdessä nuoren kanssa ja siinä huomioidaan hänen erityistarpeensa. Toimintaympäristönä on nuoren koti, koulu, työpaikka ja harrastukset.

Esimerkki ammatillisen tukihenkilötyön kulusta

1. Keskustelu palvelun tarpeesta ja sisällöstä sosiaalitoimen ja koulun kanssa.

2. Yhteydenotto nuoreen ja huoltajiin.

3. Toimeksiantosopimus Nuohkon ja hyvinvointialueen välillä. Sovitaan palveluun tavoite, sisältö ja käytettävä aika.

4. Tarkennetaan, mitä ongelmia koulunkäyntiin liittyy ja luodaan niihin selkeät toimintamallit.

5. Varmistetaan aamuisin kouluun meno ja tuetaan oppilasta koulupäivän aikana.

6. Autetaan nuorta selviämään kotitehtävistä ja estetään tilanne, jossa kouluun meno on vastenmielistä. Kurotaan mahdolliset oppimisvajeet pois. Vahvistetaan nuoren itsetuntoa ja kykyä hallita arkea.

7. Mikäli oppimisen haasteet ovat liian suuria, annetaan oppilaitoksille suosituksia pedagogisten asiakirjojen päivittämiseen. Kun tavoitteet ovat oikeassa suhteessa osaamiseen, motivaatio opiskeluun lisääntyy.

8. Tuetaan nuorta päihteettömyyteen ja etsitään nuorelle harrastus tai muuta miellyttävää tekemistä vapaa-ajalle.

9. Mikäli nuori haluaa ansaita taskurahaa, autamme löytämään työtä illoiksi, viikonlopuiksi ja koulujen loma-aikoihin.

10. Mikäli nuori on jo saavuttanut oppivelvollisuusiän, pystymme järjestämään työssäoppimispaikan ja sitä kautta työllistämään nuoren.

11. Kannustetaan ja palkitaan nuorta (ja perhettä). Yhteistyökumppaniemme ansiosta voimme tarjota esim. konsertteja, urheilutapahtumia, teatteria.

12. Raportoidaan säännöllisesti palvelun tilaajalle nuoren tilanteen kehittymisestä ja seurataan annettavan tuen tehokkuutta.

13. Päätetään tilaajan kanssa, milloin palvelu voidaan lopettaa.

14. Toimitetaan loppuraportti tilaajalle.