Skip to main content

Palvelut

Lue lisää

Nuohkon tarjoamat sosiaalihuoltolain alaiset palvelut

Ammatillinen tukihenkilötyö

Nuohkon ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta arjenhallinnassa ja oman toimintakyvyn ylläpidossa. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista tukityötä, joka koostuu ohjauksellisista keskusteluista, luovista ja toiminnallisista tapaamisista sekä tuesta erilaisille asiointikäynneille. Palvelussa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia verkostoja esimerkiksi liittyen harrastuksiin. Palvelu räätälöidään ja suunnitellaan nuoren tarpeiden mukaan ja se toteutetaan nuoren omassa tutussa toimintaympäristössä.

Nuohkon palvelut on tarkoitettu erityisesti lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea ja ohjaamista peruskoulun tai ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Palvelun tavoitteet määritellään yhdessä nuoren, hänen perheensä, koulun ja sosiaalitoimen kanssa.

Palveluun kuuluu koulunkäynnin tukeminen sekä yhteydenpito opetuksen järjestäjään. Tukihenkilötyö tapahtuu pääosin lapsen/nuoren omassa elinympäristössä. Toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä vahvistaa ja ylläpitää vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Perhetyö

Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin suunnitelmallista ja tavoitteellista tukemista. Perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyötä tehdään perheen kotona ja se voi sisältää esimerkiksi keskusteluapua ja tukea arjen eri toiminnoissa. Sitä voi olla esimerkiksi tuki koulunkäyntiin tai harrastuksiin.

Lastensuojelun jälkihuolto

Nuohkon tarjoama jälkihuolto on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja opastusta sijoituksen päätyttyä. Tavoitteena on auttaa nuorta löytämään paikkansa yhteiskunnassa ja tukea nuorta itsenäistymään. Nuorta tuetaan mm. koulunkäynnin ja opiskelujen suorittamisessa, talouden hallinnassa, harrastuksen käynnistämisessä sekä harjoittelemalla arjen hallintaa. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle.

Palvelussa hyödynnetään olemassa olevia verkostoja tukemaan nuoren itsenäistymistä. Palvelu räätälöidään yhdessä nuoren kanssa ja siinä huomioidaan hänen erityistarpeensa. Toimintaympäristönä on nuoren koti, koulu, työpaikka ja harrastukset.

Palvelun hyödyt

Nuohkon palvelut on tarkoitettu lapselle/nuorelle ja hänen perheelleen, sekä hyvinvointialueen sosiaalityön avuksi. Mitä aikaisemmassa vaiheessa nuori saa tukea ongelmiinsa, sitä helpompaa ja kustannusvaikuttavampaa ongelmien ratkaiseminen on.

Hyvinvointialueet

 • Opetus- ja sosiaalitoimen resurssit saavat lisätukea
 • Sijaishuollon tukitoimet vähenevät
 • Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria työllistetään
 • Taloudelliset intensiteetit
 • Kaupungin huoltosuhteen paraneminen
 • Nuorisotyöttömyyden väheneminen
 • Sosiaalimenojen pieneneminen
 • Hyvinvointialue voi jatkossa hyödyntää Nuohkon luomia uusia toimintamalleja

Koulu

 • Saa lisää resursseja
 • Koulun ilmapiiri paranee
 • Opettajien työ helpottuu
 • Rehtorille uusia keinoja saada tukea esimerkiksi hankaliin kiusaamistilanteisiin
 • Konfliktit vähenevät
 • Jopoluokille ja ammatilliselle oppilaitokselle uusia työelämäkontakteja

Yritykset

 • Sosiaalisen vastuun kantaminen
 • Uuden työvoiman kouluttaminen omiin tarpeisiin
 • Työntekijäpulan helpottaminen
 • Positiivinen yrityskuva

Nuohko

 • Tukee nuorta
 • Tukee perhettä
 • Tukee koulunkäynnissä
 • Tukee sosiaalitoimea
 • Tukee työelämä-kontakteissa
 • Tukee vapaa-aikaa
 • ”Kulkee nuoren vieressä” ja on tavoitettavissa ongelmatilanteissa

Yhteistyössä